Ondertussen bij de buren


Agenda voor 2018

Geplaatst op 29 november 2017


17 januari
Middag alles over de precisiebemesting van grasland in Zevenhoven.

23 januari
Avond alles over de precisiebemesting van spruiten in Westmaas.

23 januari
Middag alles over de precisiebemesting van suikerbieten in Westmaas.

22 augustus
Alles over de circulaire precisiebemesting van aardappelen in Westmaas.

15 september
Dag van de Hoeve Boveneind Smart Grass Production Precisiebemesting op modern grasland in de praktijk in Herwijnen.

10 oktober
100 Jaar WUR en Dag van de Duurzaamheid, NSF organiseert symposium: C.T. de Wit, grondlegger van de precisielandbouw

23 november
5 jaar Dag van de Precisiebemesting!

Het Netwerk Smart Fertilization organiseert deze bijeenkomsten in nauwe samenwerking met alle ketenpartners ter bevordering van het vakmanschap op het gebied van de precisiebemesting.4J-Bemestingslicentie

Geplaatst op 20 november 2017


4J-BEMESTINGSLICENTIE , lancering op de Dag van de Precisiebemesting, 24 november 2017

Er bestaat een groot draagvlak voor de bevordering van de precisiebemesting bij de ketenregisseurs, dat blijkt ook op 24 november uit de openingstoespraken. Precisiebemesting is chefsache geworden, want draagt substantieel bij aan het slagen van het nitraat-, ammoniak, fosfaat-,grondstoffen- en klimaatbeleid van onze sector, het is bewezen en beproefd in het Programma Precisielandbouw.

Een groot draagvlak is er ook voor de visie, dat het vakmanschap van de boeren moet worden benut bij de uitvoering het beleid op genoemde terreinen zonder fraude. Het gaat daarbij dus zeker ook om vakmanschap op het gebied van de precisiebemesting, gezien het bovenstaande.

Maar door de snelle technische ontwikkelingen, die met name aan de orde zijn bij de precisiebemesting, bestaat er een achterstand in kennis bij het merendeel van de telers, loonwerkers en bemestingsadviseurs. Nodig zijn dus concrete en structurele maatregelen om de nieuwe kennis en technieken toegepast te krijgen.

Het Netwerk Smart Fertilization lanceert daarom op 24 november:

A) Programma Ontwikkeling Vakmanschap Precisiebemesting ( POVP ) met daarin de ontwikkeling van

B) de 4J- BEMESTINGSLICENTIE voor telers in alle open teelten, naar analogie van de spuitlicentie.

Alles over bemesting volgens de vier juistheden van de precisiebemesting valt te vernemen op de:

De dag van de Precisiebemesting


Dag van de Hoeve Boveneind

Geplaatst op 4 september 2017


De ontwikkelingen op het gebied van de precisiebemesting gaan snel, ook op de melkveehouderijbedrijven.
Logisch, want het is een rationele werkwijze die veel extra gras oplevert met minimale verliezen naar het milieu.
Een effectieve werkwijze dus voor het sluiten van de kringloop.

Het Netwerk Smart Fertilization acht het haar taak die ontwikkeling te versnellen .
Daarom heeft het netwerk van harte meegewerkt met het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt bij de organisatie van de Dag van de Hoeve Boveneind op 15 september a.s.

Voor meer informatie en aanmelding zie: www.smartgrassproduction.nl en bekijk ook even de video:


Website Smart Grass Production is online

Geplaatst op 10 februari 2017


Smart Grass Production is maximale benutting van een gegeven perceel grasland voor de voortbrenging van topkwaliteit ruwvoer uit gras tegen minimale milieubelasting in termen van de CO2 voetafdruk van melk, de ammoniakuitstoot en de nitraat en fosfaatbelasting van grond- en oppervlakte water, dit alles met behoud van de bodemkwaliteit.

De website speelt hierin een ondersteunde rol en biedt de informatie aan met betrekking tot dit project.

Ga naar smartgrassproduction.nl voor meer informatie.


Precisiebemesting in de gebruiksvoorschriften, voorstel staatsecretaris Van Dam

Geplaatst op 28 December 2016


Bron: Kamerbrief 20 december 2016 Betreft Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021)

Contouren van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
In het zesde actieprogramma zal ik maatregelen opnemen die zorgen voor een verbetering van de waterkwaliteit en voldoende zijn om een nieuwe derogatie te verkrijgen.

Met daarin de volgende passage:

Optimaliseren gebruiksvoorschriften
In een recent advies komt de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) onder andere tot de aanbeveling om in het toekomstig mestbeleid de mogelijkheden van gebruiksvoorschriften, inclusief precisiebemesting, teeltmaatregelen en gewasrotaties, te benutten om de doelen van het mestbeleid te realiseren5. Ik wil die aanbeveling opvolgen. Het zesde actieprogramma moet bereiken dat meststoffen op een zo efficiënt mogelijke wijze beschikbaar komen voor het gewas om zo uit- en afspoeling van meststoffen verder te minimaliseren. Het bevorderen van de teelt van groenbemesters en vanggewassen en van de toepassing van precisiebemesting past daarbij.

Download Kamerbrief

Smart Grass Production 2017-2018 POP3 Gelderland

Geplaatst op 22 December 2016


Op 18 december 2016 is onderstaand project goedgekeurd door de provincie Gelderland. Het Netwerk Smart Fertilization ziet het als haar taak POP3 projecten te entameren en te faciliteren. Op de DvdP 2017 zal uitgebried over de in gang zijnde projecten worden gerapporteerd.

De participatie in onderstaand project is een van de activiteiten die het Netwerk Smart Fertilization uitvoert in het kader van de op 24 november 2016 gestarte voorlichtingscampagne MEER RUWVOER IN DE KOE , MINDER FOSFAAT IN DE MEST , bedoeld om de benutting van het RUWVOERSPOOR versneld op gang te brengen.

Smart Grass Production

Download Projectplan

Dag van de Precisiebemesting 2016;
Meer ruwvoer in de koe, minder fosfaat in de mest
door precisiebemesting van gras en mais

Geplaatst op 11 November 2016


Met het uitstel van de fosfaatrechten in de melkveehouderij komt de derogatie in gevaar. Een ongewenste situatie, zowel voor de melkveehouders als voor het milieu. Vanuit de sector klinkt dan ook de roep om snel met ingrepen te komen die ervoor zorgen dat de derogatie voor Nederland behouden blijft. Ook de staatssecretaris heeft de sector opgeroepen te komen met oplossingen. Netwerk Smart Fertilization start daarom een voorlichting over ruwvoerproductie op basis van precisiebemesting. Deze voorlichting start op 25 november op de Dag van de Precisielandbouw. Aansluitend op deze dag organiseert het netwerk in samenwerking met diverse betrokkenen een serie demo’s voor boeren. De eerste demo vindt plaats op 6 december op De Marke in Hengelo.

Het Programma Precisielandbouw ( 2010-2015 ) heeft belangrijke innovaties opgeleverd in de bemesting van gras en mais. Deze innovaties zijn inmiddels door circa 20 % van de telers geadopteerd en hebben een positief effect op het milieu. Ze zijn ook nog eens gunstig voor het inkomen van de boer.

Door precisiebemesting kan er meer ruwvoer van de juiste kwaliteit en minerale samenstelling worden geproduceerd dan bij gangbare bemesting. Diverse onderzoeken hebben dit aangetoond. Daarmee kan het krachtvoerverbruik in de melkveehouderij omlaag en dat reduceert de uitstoot van fosfaat in de mest. Door de snelle adoptie heeft dit ook positieve gevolgen voor de kostprijs van melk. Inmiddels zijn alle benodigde machine en meststoffen beschikbaar en ontvangt het netwerk veel positieve reacties van loonwerkers en melkveehouders. Op 25 november zijn deze machines te zien en zijn er loonwerkers en melkveehouders aanwezig om over hun ervaringen te vertellen. Tevens start op deze dag de voorlichtingscampagne.

Uitnodiging demo 6 december

Loonbedrijf Wim Schokker met de Duport Precisierijenbemester "Nutri-shot"

Geplaatst op 14 Juni 2016Duport heeft de afgelopen maanden in samenwerking met Wim Schokker een nieuw model Liquiliser ontwikkeld.Deze machine, Nutrishot’ genaamd, is gemaakt voor het bemesten met vloeibare kunstmest in de rij!

Deze machine zal ook op de dag van de Precisiebemesting te zien zijn!

Lees meer

Heb je jezelf nog niet aangemeld? Maar wil je toch op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent precisiebemesting? Meld je dan snel aan!